PODMÍNKY OPAKOVANÝCH PLATEB

Základní pojmy

 • Poskytovatelem se rozumí KvanTra s.r.o. (Ing. Tomáš Michal), se sídlem Rybná 716/24 , Praha 1, 110 00, IČ: 04880935, zapsaná C 254541/MSPH Městský soud v Praze. Kontaktovat nás můžete online na e-mailu: info@uztomas.cz nebo na telefonu +420 777 053 177
 • Uživatelem se rozumí každý, kdo užívá Služby nebo jinak prostřednictvím Webového rozhraní vstupuje do právních vztahů s Poskytovatelem.
 • Službou se rozumí plnění Poskytovatele spočívající v poskytnutí přístupu do online produktu.
 • Kartou se rozumí platební karta Uživatele (debetní či kreditní) s oprávněním k provádění internetových plateb.
 • Opakovanými platbami se rozumí platby za služby automaticky strhávané z Karty.

Pravidla a parametry opakovaných plateb

 • S těmito pravidly opakovaných plateb je Uživatel seznámen v objednávce Služby, popř. v e-mailu s fakturou za zakoupenou službu.
 • Zaplacením Služby Kartou dává Uživatel souhlas k autorizaci použité Karty pro automatické strhávání plateb za objednanou Službu v dalších obdobích.
 • Uživatel uděluje souhlas s uložením platebních údajů na straně platební brány Stripe. Společnost Stripe nakládá s údaji platební karty Uživatele podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti v sektoru zpracovávání platebních karet). Poskytovatel Služby nemá k údajům o Kartě přístup.
 • Souhlas Uživatele s opakovanými platbami trvá po dobu čerpání Služby nebo dokud nedojde k ukončení opakovaných plateb na žádost Uživatele.
 • Automaticky strhávaná částka a perioda opakovaných plateb odpovídá ceně a období zakoupené Služby. Dojde-li ke změně parametrů Služby (např. typ tarifu a jeho období), budou odpovídajícím způsobem automaticky změněny také parametry opakovaných plateb (cena Služby a perioda platby).
 • Uživatel souhlasí s tím, aby Karta autorizovaná pro opakované platby byla použita také pro úhradu doplatkových faktur v případě dokoupení doplňkových služeb.
 • 7 dní před automatickým stržením platby z Karty bude Uživatel informován e-mailem o plánovaném automatickém stržení. Tento bod se týká služeb s periodou 6 a více měsíců.
 • Po každém automatickém stržení platby bude Uživatel o provedené platbě vyrozuměn e-mailem, jehož součástí bude faktura za zakoupenou Službu.
 • V případě neúspěšného stržení platby z Karty bude Uživatel informován e-mailem o neúspěšném stržení spolu s pokyny, jak v tomto případě postupovat, aby nedošlo k omezení čerpání Služby.
 • Uživatel může pro opakované platby autorizovat jinou Kartu, než která je pro Službu nyní autorizována. O změnu požádá ve Webovém rozhraní aplikace nebo zasláním žádosti na e-mail Poskytovatele. Po úspěšném dokončení autorizace nové Karty, bude tato využívána pro automatické strhávání plateb za objednanou Službu v dalších obdobích.
 • Uživatel může opakované platby kdykoli ukončit, a to ve zasláním žádosti na e-mail Poskytovatele. Zrušením opakované platby dochází současně k ukončení Služby k datu její expirace.

Tomáš Michal